Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

BOZP

Úvod BOZP


Vypracovanie dokumentácie


 
 • Pravidlá na zaistenie BOZP;
 • Analýza a hodnotenie rizík na pracoviskách a pri vykonávaných činnostiach;
 • Zoznam pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov;
 • Postup pre prípad poškodenia zdravia, evakuácie a nebezpečných udalostí - Traumatologický plán;
 • Smernica BOZP pre práce so zobrazovacími jednotkami;
 • Smernica BOZP pre vykonávanie kontroly na zistenie alkoholu a drog;
 • Politika BOZP a program jej realizácie;
 • Smernica BOZP pre zakázané práce ženám a mladistvým;
 • Smernica BOZP pre ručnú manipuláciu s bremenami;
 • Smernica BOZP pre pitný režim;
 • Smernica BOZP  pre prevádzkovanie rebríkov a regálov;
 • Zásady bezpečnosti práce na pracoviskách;
 • Dopravno prevádzkový poriadok;
 • Prevádzkový poriadok skladu;
 • Pokyn pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce;
 • Evidencia úrazov a zranení na pracoviskách
 
 


Vykonávanie školenia zamestnancov


 
 • Školenie vedúcich zamestnancov;
 • Školenie ostatných zamestnancov; školenie novoprijatých zamestnancov;
 • Školenie vodičov motorových vozidiel;
 • Školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou;
 • Školenie pre ručnú manipuláciu s bremenami;
 • Školenie pre manipuláciu s chemickými látkami;
 • Školenie pre práce so zobrazovacími jednotkami 
 
 


Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika


 

 • Preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách;
 • Posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov;
 • Zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce;
 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok;
 • Vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi;
 • Odborná poradenská činnosť;
 • Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru, inšpekcie práce a životného prostredia;
 • Predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci;
 • Vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce;
 • Vykonávanie činnosti koordinátora BOZP na stavbe.
 

Koordinátor bezpečnosti na stavbe • Kontrola  uplatňovania všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa  plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať;
 • Kontrola plneniae príslušných všeobecných zásad bezpečnosti práce a dodržiavanie Plánu bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci;
 • Vypracovanie alebo spolupráca pri vypracovaní dokumentácie bezpečnosti stavby - Plánu     bezpečnosti a Podkladu, ktorý obsahuje informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri     práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach
 • Úpravy Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Podkladu
 • Vykonanie školenia bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi pre zhotoviteľov     stavby a ich zamestnancov v primeranom rozsahu pred vstupom na stavbu, ktorého     súčasťou je aj oboznámenie s možnými rizikami a nebezpečenstvami, ktoré sa na stavbe     môžu vyskytnúť a s Plánom bezpečnosti stavby
 • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom     pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so     zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia,     na vzájomné informovanie
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov
 • Zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti