Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

BOZP

Úvod BOZP


Vypracovanie dokumentácie


 
  • Pravidlá na zaistenie BOZP;
  • Analýza a hodnotenie rizík na pracoviskách a pri vykonávaných činnostiach;
  • Zoznam pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov;
  • Postup pre prípad poškodenia zdravia, evakuácie a nebezpečných udalostí - Traumatologický plán;
  • Smernica BOZP pre práce so zobrazovacími jednotkami;
  • Smernica BOZP pre vykonávanie kontroly na zistenie alkoholu a drog;
  • Politika BOZP a program jej realizácie;
  • Smernica BOZP pre zakázané práce ženám a mladistvým;
  • Smernica BOZP pre ručnú manipuláciu s bremenami;
  • Smernica BOZP pre pitný režim;
  • Smernica BOZP  pre prevádzkovanie rebríkov a regálov;
  • Zásady bezpečnosti práce na pracoviskách;
  • Dopravno prevádzkový poriadok;
  • Prevádzkový poriadok skladu;
  • Pokyn pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce;
  • Evidencia úrazov a zranení na pracoviskách
 
 


Vykonávanie školenia zamestnancov


 
  • Školenie vedúcich zamestnancov;
  • Školenie ostatných zamestnancov; školenie novoprijatých zamestnancov;
  • Školenie vodičov motorových vozidiel;
  • Školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou;
  • Školenie pre ručnú manipuláciu s bremenami;
  • Školenie pre manipuláciu s chemickými látkami;
  • Školenie pre práce so zobrazovacími jednotkami 
 
 


Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika


 

  • Preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách;
  • Posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov;
  • Zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce;
  • Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok;
  • Vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi;
  • Odborná poradenská činnosť;
  • Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru, inšpekcie práce a životného prostredia;
  • Predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci;
  • Vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce;
  • Vykonávanie činnosti koordinátora BOZP na stavbe.
 

Koordinátor bezpečnosti na stavbe  • Kontrola  uplatňovania všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa  plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať;
  • Kontrola plneniae príslušných všeobecných zásad bezpečnosti práce a dodržiavanie Plánu bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci;
  • Vypracovanie alebo spolupráca pri vypracovaní dokumentácie bezpečnosti stavby - Plánu     bezpečnosti a Podkladu, ktorý obsahuje informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri     práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach
  • Úpravy Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Podkladu
  • Vykonanie školenia bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi pre zhotoviteľov     stavby a ich zamestnancov v primeranom rozsahu pred vstupom na stavbu, ktorého     súčasťou je aj oboznámenie s možnými rizikami a nebezpečenstvami, ktoré sa na stavbe     môžu vyskytnúť a s Plánom bezpečnosti stavby
  • Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom     pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so     zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia,     na vzájomné informovanie
  • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov
  • Zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti